19 enero 2018

Martín Seco solicita ao Grupo de Goberno do PP que derrogue a ordenanza da plusvalía, renuncie ao cobro dunhas liquidacións que están declaradas contra dereito polos tribunais e deixe de aplicar dobre vara de medir cos administrados afectados por dito imposto


O voceiro socialista cree que o Goberno Local debera anticiparse aos problemas, como fixeron outros concellos do noso entorno como As Pontes e renunciar aos 300.000 euros orzamentados nos ingresos de 2018 coa “PLUSVALÍA” IIVTNU, antes de que as reclamacións presentadas colapsen o departamento de tesourería, de ter que aboar os posibles intereses derivados da devolución deste imposto ou incluso ter que pagar as costas xudiciais derivadas de reclamacións contra o cobro deste. O Tribunal Constitucional en sentenza de data 16 de Febreiro de 2017 declarou inconstitucionais e nulos os artigos 107.1 e 107.2.a) da LHL, na medida en que sometan a tributación situacións de inexistencia de incrementos de valor. 

En sentenza do Tribunal Supremo ante o recurso de casación presentado polo Concello de Cuenca fronte a unha sentenza ditada polo Xulgado do contencioso de Cuenca de 2015 establece que a única interpretación posible do artigo 107 da LHL é aquela que impida gravar transmisións nas que o valor do terreo non se incrementou. E hai que lembrar que é o lexislador o único que pode decidir como se determinará a partir de agora, cando existe incremento de valor do terreo. A sentenza implica que a fórmula de cálculo do artigo 107 da LHL xa non pode aplicarse, entendo, a ningún suposto. E é que tal e como está exposta dita fórmula, gravaríanse situacións nas que non se manifestou capacidade económica algunha. A sentenza recalca a imposibilidade de aplicar a fórmula de cálculo como viña facendo ata agora de forma xeral e a todas as transmisións que se realizan. A partir de agora, debe interpretarse en clave constitucional, respectando o principio de capacidade económica.

En sentenza emitida polo Xulgado do Contencioso núm. 2 da Coruña do 30 de Xuño de 2017, o xulgado condena ao concello para devolver aos recorrentes as cantidades abonadas por este concepto, advertindo que ao declararse inconstitucional o precepto que daba por feito que sempre hai aumento do valor da propiedade, non é o contribuínte o que teña que probar que non o houbo, "senón que é a Administración que recada a que debe probar a súa concorrencia". Ademais para o maxistrado a declaración de inconstitucionalidade dos artigos da Lei de Facendas Locais e a súa nulidade " incondicionada e non se limita tampouco a uns concretos escenarios nos que o cálculo da base impoñible determine a inexistencia de plusvalía". Segundo a sentenza, ao ser inseparables o método de cálculo da base impoñible do imposto e a súa normativa, que foi declarada inconstitucional, as liquidacións da plusvalía "aparecen en todo caso como contrarias a dereito".

Ante este panorama e tendo en conta a situación de superávit do noso concello, Martín Seco pídelle ao Grupo de Goberno que tome a decisión de derogar este imposto e espere a que o Goberno do Estado e a FEMP cheguen a acordos para implementar un novo imposto adaptado á lei, renunciando aos 300.000 euros orzamentados no 2018, tal e como o Grupo Municipal Socialista pediu nas alegacións ao orzamento recentemente aprobado.

Xa no mes Marzo de 2017 o Grupo Socialista pediu por vía dunha moción que o Grupo de Goberno do PP tomase decisións nesta materia e asesorase aos veciños afectados sobre a situación a que se enfrentaban e atopámonos que se está a proceder cunha dobre vara de medir entre os administrados, deixando sen información sobre a posible ilegalidade do imposto a aqueles que deciden liquidalo, recordemos a situación vivida por una veciña no caso dunha dación en pago que tivo que pagar fraccionada e por outra banda paralizando os expedientes daqueles que non o pagan e o reclaman, algo inadmisible para quen debe velar pola igualdade de trato entre os seus veciños.

18 diciembre 2017

O GOBERNO DO CONCELLO DE ARTEIXO CONVIRTE UNHA VEZ MÁIS O ORZAMENTO DE 2018 NUNHA CARTA A PAPA NOEL

Cada ano que pasa o goberno de Carlos Calvelo supera ao anterior en materia de participación e transparencia, este xoves pasado o Grupo Municipal Socialista de Arteixo recibiu o documento de orzamentos para 2018, só a tres días da Comisión que o ditamina e a unha semana do pleno de aprobación, deses tres días que tivemos, dous son en fin de semana e polo tanto inhábiles para poder facer as consultas pertinentes, difícil para un grupo que non ten dedicacións exclusivas e nestas datas poder preparar coa seriedade necesaria un documento desta importancia.

Por enriba de todo isto, atopámonos cun anexo de investimentos que fala de partidas de inversións en lugares do noso concello onde non consta que teñamos terreos á nosa disposición, nin memorias valoradas que documenten a inversión a realizar. O grupo de goberno do PP fala de previsións de obras a desenrolar, sen saber onde e como facelas, polo que podemos estar falando dun documento cheo de desexos como se fose unha carta a Papa Noel, que queda moi ben cando se lle envía aos medios de comunicación e despois desvanécese, como as múltiples partidas que tódolos anos se presentan aos cidadáns e non tardan seis meses en ser cambiadas por outras menos necesarias. 

No desenrolo do Plan Novoarteixo cos fondos europeos do DUSI, o Grupo de Goberno foi incapaz de explicarlle nin unha soa medida a desenrolar neste 2018 á oposición nin na Comisión Informativa de hoxe nin previamente, incumprindo o prometido de que este plan se desenrolaría en traballo conxunto cos grupos da oposición, dende o Grupo de Goberno din que non teñen decidido aínda a que dedicar estes fondos, incidindo aínda máis no antes relatado, un orzamento abstracto e dificilmente analizable pola cidadanía. 

16 diciembre 2017

O PSdeG-PSOE DE ARTEIXO ADVIRTE AO GOBERNO ARTEIXÁN DAS CONSECUENCIAS DE FACER UN URBANISMO FORA DA LEI E DOS PROPIOS REQUERIMENTOS DA XUNTA DE GALICIA


O Grupo Municipal Socialista de Arteixo xa advertiu no mes de Maio ao goberno do concello de Arteixo que o Estudio de Detalle proposto non era o mecanismo válido para solucionar un problema creado polo propio PP de Arteixo baixo o goberno de Pose e que agora tratan de solucionar saltándose a lei e ata a Xunta de Galicia gobernada polo seu partido.

No pleno deste luns o goberno do PP de Arteixo trata de facer caso omiso e rexeitar o requerimento feito pola Xunta de Galicia para anular o acordo plenario que aprobaba definitivamente o Estudio de Detalle da Avd Platas Varela entre os números 20 e 28. Nun informe da Consellería de Infraestruturas que advirte que o estudio de detalle non é o mecanismo axeitado para legalizar a situación deste edificio, que non cumpre as normas subsidiarias vixentes en Arteixo ao aumentar a edificabilidade e trocalas alineacións.


Dende o PSdeG-PSOE de Arteixo advertimos unha vez máis das consecuencias das actuacións que se efectúan dende o concello, que ao final acaban pagando os cidadáns por culpa da irresponsabilidade dos seus gobernantes, supoñemos que a Xunta de Galicia levará a cabo as accións oportunas para garantir a legalidade e recordamos que o código penal nos artigos 319 e 320 advirte das responsabilidades que os representantes políticos e funcionarios teñen ante os delitos urbanísticos. Os veciños desta vivenda necesitan solucións ante os problemas creados por un goberno e promotor irresponsables, pero non poden vir pola vía da ilegalidade e deben buscarse solucións baseadas no cumprimento da lei.

26 noviembre 2017

Proceso de primarias en Arteixo para a elección de Executiva Provincial de A Coruña


Comeza o proceso de elección de Secretario Xeral da Provincia de A Coruña e Executiva Provincial de A Coruña e na Agrupación Local de Arteixo coma sempre queremos facilitar a participación da militancia, para elo recolleremos avais colectivos para tod@s  @s candidat@s nos locais do partido:
  • No despacho do concello mañán luns 27 entre as 11h e as 13h 
  • Na Casa do Pobo o mércores 29 entre as 10h e as 12h
  • Ademais poñémonos a disposición de tódol@s militantes no 630123770 se ningunha desas dúas datas é válida para poder asinalo. 
Tedes ata o venres  1 de decembro ás 12:00 para facelo deste xeito e tamén podedes facelo individualmente descargando o modelo nesta dirección:


e enviando o aval despois ao mail primarias2017@socialistasdecoruna.es, por correo postal á atención do Comité Organizador á Casa do Pobo PSOE, R/ Zalaeta, 4 – baixo lateral; CP 15002 - A Coruña, ou entregarse directamente na Casa do Pobo da Coruña na dirección anterior.

Seguiremos informando.


Mercedes Rosón Ferreiro


Julio Iglesias Redondo


Diego Taibo Monelos


Jose Miguel Alonso Pumar


Valentín González Formoso


Francisco Javier González Trillo


Lois Fermín Rodríguez Vázquez

22 noviembre 2017

O PSdeG-PSOE DE ARTEIXO VOLVE A DEMANDAR A CREACIÓN DUN NOVO INSTITUTO E A INMINENTE POSTA EN MARCHA DO PROMETIDO NOVO COLEXIO ASÍ COMO A REORGANIZACIÓN DO MAPA ESCOLAR E A POSTA EN FUNCIONAMENTO INMEDIATA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL


O Grupo Municipal Socialista de Arteixo presenta de novo unha moción no Pleno deste mes demandando a creación dun novo IES e un novo CEIP que solucione a masificación na que se atopan permanentemente inmersos os centros educativo do núcleo de Arteixo.

Non é a primeira vez que o Grupo Municipal de Arteixo demanda esta ampliación de novas infraestruturas educativas, xa fai máis de dous anos que o vimos facendo e no Pleno Ordinario de xuño de 2016, presentamos unha moción neste senso. En Marzo deste mesmo ano, o Grupo Municipal Socialista, encabezado polo seu voceiro Martín Seco, mantivo unha reunión co Voceiro Socialista no Parlamento Galego, Xoaquín Fernández Leiceaga, e representantes da comunidade educativa de Arteixo para analizar estas cuestións.

Debido ó constante crecemento da poboación arteixán, tendo en conta o alto índice demográfico que presenta o noso concello, como o asentamento de nova poboación vinculada ó tecido industrial que se desenvolve no Polígono de Sabón, o inicio de actividade do porto de Langosteira e a inminente posta en marcha do Polígono de Morás, é urxente a ampliación de prazas educativas mediante a construción dun IES e un CEIP así como a reorganización do mapa educativo coa transformación do IES Sabón nun CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) e a ampliación da oferta educativa do IES Pastoriza coa implementación do Bacharelato en dito centro.

Por último, o Grupo Municipal Socialista solicita, unha vez máis, a posta en funcionamento inmediata do Consello Escolar Municipal como unha potente ferramenta de traballo para a dinamización e planificación do tecido educativo arteixán.

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Para o  Grupo Municipal Socialista a situación da educación en Arteixo é un tema prioritario e que non atinxe tan só ás autoridades educativas, senón a toda a Comunidade Educativa conformada, como mínimo, cos profesionais da educación, as familias, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Municipal de Arteixo ó completo.

Así, en reiteradas ocasións, o Grupo Municipal Socialista ven demandando a posta en funcionamento do Consello Escolar Municipal xa que a masificación dos centros, o estado de conservación, a falta de oferta educativa suficiente e os problemas de convivencia que van xurdindo fan precisa unha actuación conxunta así como unha planificación a curto, medio e longo prazo para poder dar resposta ás necesidades educativas do noso concello.

Entre outras características, Arteixo é un concello en constante crecemento con índices de natalidade que dende o ano 2002 mantéñense moi por riba do 9 coa excepción dos anos 2004-2006, 2008,e 2009 que presentaron un incremento até sobrepasar os 11 puntos e os anos 2007 e 2010 que roldaron case os 13 puntos. Estes índices de natalidade superan amplamente, non só os índices da comarca, senón tamén os provinciais e autonómicos (datos IGE).
Arteixo tamén é un concello de máis que razoable crecemento a corto e medio prazo debido ó poder industrial concentrado no Polígono de Sabón, o Porto Exterior, o Polígono de Uxes e todo o movemento económico e de habitantes que se xere directa e indirectamente por este motor industrial.

Cos datos sobre a mesa, é fácil deducir que Arteixo precisa de maior número de prazas en centros educativos, tanto en educación infantil e primaria como o que se refire ás que abarcan  a Educación Secundaria, o Bacharelato e as distintas familias da FP.

En recentes declaracións ós xornais, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Concello de Arteixo, anunciaron a creación dun novo CEIP de 450 prazas que, como moi cedo, poñeríase a funcionar no curso 2020-2021 xa que o Concello comprometeuse a poñer a disposición da Consellería os terreos necesarios. Data, por outra parte, altamente sospeitosa por ser ano electoral.

Dende o Grupo Municipal Socialista levamos anos reclamando esta inversión e a dun novo IES, polo que celebramos a noticia, máis cremos que non é realista, nin na oferta da Consellería, nin na temporalización realizada, moito máis tendo en conta que en 8 anos de goberno Feijóo, a inversión en materia educativa foi case nula e que os datos demográfico urxen a realizar unha forte inversión e reorganización do tecido educativo de Arteixo, dotándoo de maneira urxente dun novo centro de educación secundaria e, nun segundo prazo, dun novo CEIP que atenda ás necesidades reais de matrícula do noso concello.

En Xuño deste ano, este Grupo Municipal denunciaba publicamente a situación de masificación do CEIP Ponte dos Brozos, do CEIP Arteixo e do IES Manuel Murguía reclamando novas infraestruturas. Así mesmo, prantexamos a necesidade de proxectar un novo mapa de FP atendendo ás necesidades laborais do sector industrial e o sector de servizos do noso entorno.

Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN instando á toma dos seguintes ACORDOS:
  Instar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da inmediata construción dun novo IES que solucione os problemas de masificación do IES Manuel Murguía.

  • Instar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da construción dun novo CEIP que solucione os problemas de masificación do CEIP Ponte dos Brozos e do CEIP Arteixo.
  • Solicitar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a realización dunha reorganización do ensino secundario coas seguintes modificacións:


a.   Transformación do IES Sabón nun CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) atendendo ó tecido produtivo, de servizos e necesidades socioeconómicas do Concello de Arteixo.

b.   Dotar ó IES Pastoriza do ensino de Bacharelato.

c.    Manter ó IES Manuel Murguía as ensinanzas de ESO e Bacharelato.

d.   O IES de nova creación dotalo de ESO e Bacharelato.

  • Solicitar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a posta en funcionamento de xeito inmediato do Consello Escolar Municipal