20 marzo 2018

Arteixo necesita urxentemente máis médicos no servizo de urxencias e a cobertura das baixas e vacacións dos de atención primaria

O Grupo Municipal Socialista en Arteixo ven de presentar unha moción para pedirlle urxentemente ao goberno da Xunta de Galicia do PP que poña máis médicos no PAC de Urxencias de Arteixo, que no goberno socialista de Touriño do ano 2008 tiña dous facultativos e agora conta só con un, causando a falla de atención cando xurden urxencias externas ao centro de saúde que fan que o servizo quede baleiro de médicos. Tamén reclamamos máis inversión para a contratación de máis facultativos que cubran as baixas e as vacacións dos médicos de familia e especialistas do noso centro de saúde, algo demandado por toda a veciñanza que usa a nosa sanidade pública e que teñen que soportar colas interminables pola saturación á que a Consellería somete ao resto dos médicos ao ter que atender cupos de outros facultativos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
       
A Atención Primaria deixou de ser una prioridade para o Sistema Nacional de Saúde, con graves consecuencias asistenciais e socioeconómicas, esta situación agravouse polas restricións orzamentarias e o troco de modelo que o Partido Popular está a impoñer. Pasamos de ter un sistema sanitario envexado polos países máis desenrolados economicamente, baseado no fortalecemento da Atención Primaria e no concepto de servizo público básico e esencial dos dereitos dos cidadáns, ata convertelo nun sistema que, coa escusa da situación económica do noso país, quérese desmantelar e privatizar. A crise da sanidade é consecuencia dunha crise institucional e económica e non ao revés.

A sanidade española está inmersa nun duro proceso de recortes e privatizacións impulsados polos gobernos neoliberais a nivel central e nos diferentes territorios. Convén facer algunhas reflexións sobre cales son os intereses e quen sae ganando ca privatización e quen vai perder neste proceso.

Quenes gañan son as grandes aseguradoras, a industria farmacéutica e de tecnoloxía sanitaria que teñen a oportunidade de ampliar o seu negocio e os que perden son os cidadáns en xeral que sufrimos os recortes nos dereitos sanitarios, que debemos pagar máis por unha asistencia sanitaria que antes se financiaba con impostos e que agora teremos que contratar seguros privados para complementar a menor oferta de servizos da atención sanitaria pública. Perden as persoas con menos recursos, desempregados, parados, os pensionistas que verán dificultado o acceso as prestacións sanitarias por carecer de cartos para afrontar os múltiples copagos. Perden as persoas maiores, os enfermos crónicos, os discapacitados que necesitan máis atención sanitaria e maiores recursos terapéuticos e rehabilitadores. Perden os profesionais e traballadores da Sanidade que perderon salarios, dereitos laborais, estabilidade no emprego e postos de traballo. Perde tamén a economía española que cos recortes nos servizos sanitarios e socio-sanitarios reduce os postos de traballo que estimularían a economía e reducirían a elevada taxa de desemprego.

Hai que lembrar que os sistemas públicos universais e accesibles son necesarios para manter a forza do traballo que se asocia a mellores niveis de desenrolo económico e social.

Os médicos de Atención Primaria están soportando cargas de traballo excesivas, que en moitos casos se ven incrementadas pola falta de contratación de substitutos para cubrir as ausencias por vacacións dos seus compañeiros. As patoloxías non se van de vacacións, pero os médicos sí.

A nivel asistencial a Atención primaria sufre as peores consecuencias porque non se está a substituir aos facultativos, polo que os médicos vense obrigados a dobrar quendas para cubrir aos compañeiros ou cérranse consultas, como ocorre no centro de saúde de Arteixo e cando os especialistas están de vacacións ou están de baixa por Incapacidade Temporal, non se cubre a súa praza tendo que desprazarse os usuarios aos concellos limítrofes ou esperar a súa volta. Ademais temos que observar a caída dos efectivos médicos de urxencia do PAC de Arteixo, que pasou de ter 2 efectivos durante o goberno do 2008 a un só facultativo na actualidade, 10 anos despois e cun radio de acción importante, esta situación fai que en multitude de momentos este servizo está desasistido, por ter que saír o único facultativo a algunha urxencia e deixar durante horas sen ninguén aos que esperan a ser atendidos de urxencia.


Por todo iso, este grupo que represento solicita a adopción dos seguintes ACORDOS:

Instar á Consellería de Sanidade:

A dotar dun financiamento suficiente e adecuado a Atención Primaria (AP) para conservar a calidade asistencial xa que o exercicio da profesión médica nestas condicións tan adversas podería causar un incremento de erros médicos involuntarios.

Ofrecer unha maior capacidade de xestión aos profesionais de AP para conseguir a equidade e a eficiencia na xestión porque quen mellor coñece a forma de mellorar o sistema, de facelo costo-eficiente, son precisamente os médicos e profesionais.


Recuperar o segundo médico do PAC de Urxencias de Arteixo.09 marzo 2018

Martín Seco “Na loita contra a brecha salarial ou a violencia de xénero non existen atallos, ou se está o non se está, non se pode ser feminista para poñer un día un lazo e ao día seguinte non facer nada pola igualdade entre homes e mulleres”

O PSdeG-PSOE de Arteixo acusa ao alcalde e aos concelleiros do PP de contraprogramar a Folga Feminista e non participar na concentración do 8 de Marzo 

Vimos de observar como unha vez máis o grupo de goberno do PP, coa súa abstención, deixa que se aprobe unha moción no Pleno do Concello que pide o apoio explícito á folga feminista do 8 de Marzo, para posteriormente contraprogramar os actos reivindicativos dos colectivos feministas e nin tan sequera participar na concentración que se celebrou diante do Concello onte ás 12:00.

“Na loita contra a brecha salarial ou a violencia de xénero non existen atallos, ou se está o non se está, non se pode ser feminista para poñer un día un lazo e ao día seguinte non facer nada pola igualdade entre homes e mulleres” declarou o voceiro do PSdeG-PSOE, Martín Seco, que botou en falla a sensibilidade do goberno municipal e en especial do alcalde nesta celebración do 8 de Marzo.

“Dende o Grupo Municipal Socialista Goberno, estaremos vixiantes para o cumprimento dos acordos da moción do pleno pasado onde se pide a elaboración dun estudo/informe sobre a situación laboral e salarial  dos traballadores e as traballadoras do Concello, no que se recollan ademais as medidas adoptadas en materia de igualdade laboral ou  as que se teñan que establecer no seu caso, ao obxecto de erradicar as posibles discriminacións nesta materia e a elaboración e presentación para a súa aprobación dun Plan de Igualdade específico para os traballadores e traballadoras do Concello, no que figuren as diferentes medidas a adoptar para eliminar calquera discriminación de xénero e contemple as medidas que se consideren ao obxecto de facilitar a conciliación da vida laboral, familiar e persoal” declarou o voceiro socialista, que ademais anunciou que o seu grupo preguntará no próximo pleno se é certa  a existencia dunha denuncia por acoso dunha traballadora municipal a un concelleiro do PP e se tiveron que activarse protocolos de acoso por dito motivo

02 marzo 2018

O PSdeG-PSOE de Arteixo pregúntase en que caixón estará gardado o prometido traslado das liñas de alta tensión de Sol y Mar


Despois de que o alcalde Carlos Calvelo prometese no ano 2011 o traslado das liñas de alta tensión de Sol y Mar e que no ano 2014 anunciase que nun ano comezarían as obras de traslado, os veciños de Sol y Mar seguen esperando preocupados polas promesas incumpridas do seu rexedor.

No ano 2014, o Concello dixo que Red Eléctrica redactaría o proxecto e que o Concello con colaboración da Xunta de Galicia financiarían a obra, pero dende aquela non tivemos máis noticias sobre un asunto onde tódolos grupos estábamos dacordo.

Descoñecemos se Rede Eléctrica redactou o proxecto e se non é así descoñecemos as iniciativas do goberno municipal para que dito traslado siga avanzando, xa que o problema urbanístico xa non existe e só se necesita vontade política para efectualo.

No próximo pleno ordinario preguntaremos sobre dita cuestión e solicitaremos que o goberno local convoque á Plataforma de Afectados para informarlles de como va o trámite de traslado, nun problema enquistado dende fai décadas e que debería de ser prioritario para salvagardar a saúde dos veciños deste barrio e os usuarios do colexio e pabellón deportivo de Galán

27 febrero 2018

O Partido Socialista de Arteixo solicita a modernización e mellora do sistema de venda de entradas do Centro Cívico e Cultural


O Partido Socialista de Arteixo, tras manter unha reunión con responsables do departamento de Cultura, solicita a modernización e mellora do sistema de venda de entradas do Centro Cívico e Cultural.

Tras a reunión mantida, e despois de comprobar que se estaba a producir unha redución nos horarios de venda das citadas entradas, o Concello informounos de que se debía á recente firma dun contrato cunha empresa privada que, segundo eles, non permite a apertura en horarios máis amplos. Neste sentido dende o Grupo Municipal solicitarán o expediente de contratación nos vindeiros dias para examinar detalladamente as condicións da externalización.

Dende o Partido Socialista de Arteixo solicitamos a ampliación do citado horario presencial de taquilla, incluíndo a apertura polas tardes, e a utilización dun dos sistemas de venda de entradas a través da rede existentes ou ben a creación dunha plataforma propia, se se considera máis adecuado.


20 febrero 2018

MOCIÓN EN RELACIÓN AO ANTEPROXECTO DE MODIFICACIÓN DA LEI GALEGA DE SAÚDE DO ANO 2008.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O pasado mes de agosto, o Goberno da Xunta de Galicia iniciou un proceso de Reforma da Lei Galega de Saúde do ano 2008. A publicación do anteproxecto aberto a consultas públicas xa provocou as alarmas entre o sector sanitario, ao considerar que, entre outras cuestións, vai supor un novo recorte e unha maior precarización do sistema público de saúde.

En primeiro lugar, esta proposta de reforma limita, facendo inviable, a participación social. Concretamente, modifica a configuración dos órganos de participación social, que, na súa configuración actual, terían permitido realizar funcións esenciais de información previa á aprobación e posterior control das decisións de política sanitaria. Coa modificación do artigo 23 limitan o acceso á información e á documentación existente, co que se condiciona calquera capacidade de control.

A non posta en marcha dos órganos de participación cidadá da Lei de Saúde do 2008, tanto do Consello de Saúde de Galicia como dos Consellos de Saúde de Área, confirma o anterior, xa que o novo artigo 24 introduce modificacións, tanto na súa composición como nas súas funcións, que fan inviable calquera control previo á aprobación ou posterior á execución do Plan de Saúde, contratos de servizos sanitarios, concertos, programas de subvencións, Memoria anual, proxectos de Orzamentos, prestacións e carteira de servizos.

Asemade, os novos artigos 25 e 26, que modifican o Consello de Saúde de Área e crean o Consello asesor de pacientes, deixan pendente de regular a súa composición e funcionamento en normas posteriores.

En segundo lugar, reduce as áreas sanitarias e consolida a exclusión da Atención Primaria. A modificación da lei adapta as Áreas Sanitarias ás actuais Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXIS), que creou o goberno do PP, ao tempo que anulaba as Xerencias de Atención Primaria (AP). Deste xeito, preténdese eliminar as áreas sanitarias de A Mariña, Monforte, O Barco e o Salnés, deixando como únicas áreas sanitarias as 7 demarcacións coincidentes coas EOXIS (Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Ourense e Vigo).

Paralelamente, coa modificación do artigo 69 crease un novo ámbito territorial, os distritos sanitarios, cada un deles cun Hospital de referencia; os sete comarcais, os 4 das áreas suprimidas (A Mariña, Monforte, O Barco e O Salnés), e os 3 que non sendo área anteriormente contan cun hospital comarcal de referencia (Cee, Barbanza e Verín); e os 7 coincidentes coas cabeceiras das EOXIS (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra, Ourense e Vigo).

O artigo 69 di que: "Os distritos sanitarios son divisións territoriais das áreas sanitarias e constitúen o marco de referencia de coordinación dos dispositivos de atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria".

Porén, esta reforma nada apunta en relación á recuperación das estruturas directivas de Atención Primaria, unha demanda unánime do persoal traballador de Atención Primaria. Tampouco se di nada da estrutura dos órganos directivos das Áreas nin dos distritos.

Esta situación obriga a atender unha media de entre 40 e 50 pacientes ao día, o que repercute na calidade da atención e na capacidade resolutiva, e obriga a enviar de xeito innecesario a moitos/as pacientes ao hospital, colapsando as urxencias e incrementando as listas de espera. En algúns Centros de Saúde, a espera para acudir a consulta chega a superar a semana, algo inadmisible no primeiro nivel asistencial.

En terceiro lugar, consolida o modelo privatizador de coñecemento, posto en marcha coa creación da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde. Así, o capítulo da nova Lei de saúde dedicado á investigación muda dun xeito significativo de nome: do inicial "Da investigación biomédica no Sistema Público de Saúde de Galicia" ao modificado "Da investigación e a innovación no Sistema Público de Saúde de Galicia". Asemade, omítense as referencias ás prioridades marcadas polo "Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica", e introduce unha referencia as prioridades marcadas polos plans de investigación vixentes en cada momento -sen aclarar que plans e que papel xoga neles a sanidade pública e a industria privada-, pretendendo así lexitimar o modelo privatizador do coñecemento, posto en marcha coa creación da Axencia galega para a xestión do coñecemento en saúde.

Polo tanto, por todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PSdeG-PSOE presenta a seguinte:   

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal de Arteixo , acorda instar ao Grupo do PPdeG no Parlamento de Galicia a:

Buscar o consenso co resto das forzas políticas no trámite de Modificación da Lei Galega de Saúde, despois de que milleiros de galegos/as saíran as rúas para pedirlle ao goberno da Xunta de Galicia que non se perpetúen as estruturas de xestión integrada, se restitúan as xerencias de atención primaria e se doten de medios e recursos para reforzar a súa capacidade de resolución.