10 noviembre 2018

Martín Seco García (Voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Arteixo): “A nova xestión da recollida do lixo está sendo un desastre, cando os propios concelleiros e os asesores do goberno teñen que andar día tras día metidos nos contenedores”


Dende o Grupo Municipal Socialista de Arteixo xa advertimos fai 4 anos que a saída do Consorcio das Mariñas e o inicio da xestión propia de recollida do lixo tiña que ter unha boa planificación para poder garantir un servizo axeitado para a nosa cidadanía.

Lonxe de sentarse a planificar e buscar solucións para este servizo que prestaba o Consorcio das Mariñas dun xeito deficiente, o Grupo de Goberno do PP semella que traballou en implantar un sistema atractivo para facer propaganda cara os medios de comunicación, cunha suposta recollida selectiva máis eficiente, un sistema máis cómodo e doado cara aos veciños e moito máis económico para as súas carteiras, pero atopámonos coa realidade, eliminando practicamente a reciclaxe nas zonas rurais do noso concello cun único contenedor de restos, unha mala colocación dos contenedores novos e unha falla absoluta de sensibilidade para os veciños que presentan as súas queixas e dubidamos moito de que sexa máis rentable para as carteiras dos veciños, que pagaran “por decreto” algo menos nas súas facturas, pero posiblemente paguen o restante por vía dos seus impostos.

Os problemas son numerosos: A obsesión por planificar un sistema, onde só unha empresa podía subministrar os contenedores e os vehículos de recollida, non permitiu a competencia e polo tanto encareceu o contrato, ademais de abrir a porta a supostos amaños na contratación. A subrogación dos traballadores dunha empresa en activo sen as garantías legais oportunas, pon en risco a continuidade dos traballadores e pode traer consecuencias xudiciais innecesarias para o grupo de goberno do PP como di a Fiscalía na denuncia presentada por este órgano no ámbito xudicial. A falla de planificación na recollida fai que non se poidan instalar illas de contenedores nas zonas rurais e moitas das zonas urbanas do concello pola incapacidade dos vehículos actuais de acceder a estas localizacións. A falla de políticas de información e participación fai que moitos veciños descoñezan o sistema de recollida actual e a necesidade de utilizar ben os contenedores para evitar o rexeitamento da recollida por parte das empresas que os xestionan. A falla de capacidade de negociación puxo en risco a planta de residuos de Nostián e a dos seus empregados, moitos deles arteixáns, tendo que levar o lixo ata un sistema de incineración como o de SOGAMA.

Como declara o noso voceiro Martín Seco: “Algo funciona mal cando existe tanto enfado na veciñanza de Arteixo polo actual servizo de recollida e cando os concelleiros do  PP e os seus numerosos asesores teñen que andar polas noites revolvendo nos contenedores para separar o lixo”, ademais engade, “esperamos que tomen as medidas oportunas para facer deste sistema algo positivo e non como na municipalización do servizo de augas que conseguiu que a cidadanía escape de consumir a auga sucia que subministra o concello

09 noviembre 2018

SOLICITUDE SOBRE A SITUACIÓN DA AUGA DA TRAÍDA EN ARTEIXO
Dende hai un tempo, a auga da traída presenta unha turbidez constante deixando pousos escuros unha vez que se evacúa dos que a veciñanza denuncia constantemente amosándose fondamente preocupados pola idoneidade desa auga para a saúde humana e os desperfectos que ocasiona ou pode ocasionar nos electrodomésticos.

Ante esta situación que é constante e non só debida á avaría dun concello próximo, o Grupo Municipal Socialista amósase fondamente preocupado pola calidade da auga que, pode traer materia en suspensión o que nos pode indicar unha baixa calidade da auga que recibe a cidadanía de Arteixo así como unha clara dificultade no proceso de desinfección.

É sabido que as partículas responsables da turbidez posúen un tamaño que oscila entre 1 nm e 1mm, sendo a meirande parte delas debido á erosión da superficie do chan. A OMS (Organización Mundial da Saúde) recomenda que estes valores deben estar por baixo de 5 UMF (Unidade Nefelométrica de Formacina). A turbidez, na lexislación vixente é un parámetro organoléptico do grupo dos indicadores e o seu control é obrigatorio na análise de control, completo e de control da billa.

Así, o RD 140/2003 establece un valor paramétrico de 1 UNF á saída da ETAP ou depósito e 5 UNF na rede de distribución. Si estes parámetros non se cumpren, non se pode considerar apta para o consumo humano e sería precisa a intervención das autoridades sanitarias así como unha intervención xeral para resolver o problema 

Ante isto e a falta de información por parte do Goberno Municipal solicitamos do Concelleiro de Obras e Servizos:

• Explicación razoada do que ven acontecendo co subministro de auga potable nos últimos meses.

• Resultados das análises da calidade da auga marcadas na lexislación vixente e, en caso de non telas feito, analítica da idoneidade da auga potable en distintos puntos da xeografía municipal.

• Información á veciñanza de Arteixo do que está a acontecer co subministro de auga, da súa idoneidade para o consumo humano e datas de normalización da situación

29 octubre 2018

Preguntas sobre o servizo de comedor do Centro de Maiores


PREGUNTAS ESCRITAS

Dende o noso Grupo Municipal desexamos preguntarlles:

Coa creación e futura posta en marcha do centro residencial e centro de día de maiores de Arteixo, co conseguinte servizo de comedor para ambos os dous servizos e tendo en conta que actualmente existe un servizo de comedor do centro de maiores da Baiuca, o Grupo Municipal Socialista formula a seguinte pregunta

● En que situación queda o comedor do centro de maiores da Baiuca, seguirá en activo como está funcionando actualmente ou vai ser trasladado para as novas instalacións patrimonio do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e, en caso de ser trasladado haberá cambios substanciais no seu funcionamento que afecten ós usuarios tales como pasar da comida feita do día a dispor de comida rexenerada tal e como se pode entrever nas bases de licitación?

● En que vai afectar ó comedor sobre rodas e ás comidas que se sirven a domicilio?

26 octubre 2018

ROGO APERTURA CENTRO DE MAIORES


A realidade demográfica en Galicia é preocupante en canto ó relevo xeneracional o que nos leva a elevados datos de poboación maior de 65 anos. Malia que Arteixo é unha illa nesta tendencia, posuíndo unha alta taxa de natalidade, tamén é certo que ten un número importante de persoas maiores. Así, según se desprende dos datos do ano 2017 do Instituto Galego de Estatística, e centrándonos na franxa de idade de 65 ou máis anos en Arteixo temos as seguintes cifras:

IDADES
HOMES
MULLERES
65-69
687
733
70-74
584
628
75-79
362
440
80-84
334
434
>85
204
435
TOTAIS
2171
2670
4841

Nos datos ofrecidos polo IGE do ano 2017, a poboación de Arteixo era de 31.854 habitantes o que supón que o colectivo de persoas maiores de 65 anos é o 15’20% do total da poboación. Nos últimos tempos, o número de persoas maiores con dependencia está en aumento, así como o número de persoas maiores que viven soas ou que as súas familias non poden atendelos por motivos sociolaborais ou calquera outro motivo. As administracións públicas teñen así a responsabilidade de velar pola poboación en xeral e da que se atopa en risco, en particular e, si falamos de persoas maiores, a Xunta de Galicia, con competencias na materia é a responsable da creación e xestión dos centros de día e as residencias para persoas maiores ben con medios propios, ben coa colaboración, mediante convenios con entidades de iniciativa social.

Así en febreiro de 2015 comezou o proceso da creación dunha escola infantil, unha residencia de maiores e un centro de día, coa sinatura do convenio entre a Fundación Amancio Ortega, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Arteixo para a súa construcción.

Xusto dous anos máistarde, a Fundación Amancio Ortega e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar asinan a doazón dos edificios construidos pasando así a ser parte do patrimonio do ente público.

No Pleno de 31/07/2017, o Concello de Arteixo aproba o convenio de colaboración co Consorcio para a xestión e financiamento da escola infantil e, en sesión plenaria do 14/05/2018 son aprobados o convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Arteixo para a xestión e cofinaciamento do centro de día e centro de atención residencial, así como as correspondentes ordenanzas de condicións de acceso e prezo público de ámbolos dous servizos.

Con data 28/06/2018 o Consorcio anuncia na Plataforma de Contratos a licitación do servizo de xestión do centro de día e o centro residencial de Arteixo. En reunión mantida pola Mesa de Contratación o 20/09/2018 despois de ter valoradas as ofertas, decide elevar á Vicesecretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social a documentación técnica de todas as ofertas presentadas coa finalidade de que emita informe valorativo.

Dende entón, non hai máis noticias sobre o estado da licitación nin data prevista de apertura e posta en marcha do servizo de centro de día e centro residencial malia que xa, dende 2017 houbo anuncios, tanto por parte do Concello como da Consellería de Política Social da súa apertura a finais do ano 2017.

Dende o Grupo Municipal Socialista rogamos:

·         Que dende o Goberno Municipal se dean as explicacións pertinentes á cidadanía e a este Grupo Municipal en relación á demora da apertura da Residencia e Centro de Día de Maiores de Arteixo

·         Que dende o Goberno Municipal se apremie á Xunta de Galicia á finalización do procedemento e á posta en funcionamento deste recurso tan necesario para Arteixo.
·         Que se nos faciliten os datos das solicitudes presentadas ante o departamento de Servizos Sociais tanto para o centro de día como da residencia.

Que se nos faciliten os datos das solicitudes de traslado de persoas previamente censadas en Arteixo que actualmente están en residencias noutras localidades galegas.

18 octubre 2018

OS SOCIALISTAS DE ARTEIXO SOLICITAN A REBAIXA DO IBI RÚSTICO E A BONIFICACIÓN A FAMILIA NUMEROSAS


O Grupo Municipal ven de presentar unha moción pedindo a rebaixa do gravame no IBI rústico, despois da revisión dos valores catastrais que fai que moitas familias teñan problemas para o pago deste imposto. O Concello de Arteixo debe actuar para paliar os efectos que están a sufrir os veciños con inmobles no ámbito rural que tributan a un tipo do 0.65 fronte ao 0,4 que tributan en zona urbana.

A lei establece tipos mínimos do 0,4 no ámbito urbano e 0,3 no ámbito rústico, actualmente o tipo de gravame aplicable nos bens inmobles de carácter rústico “0,65” un tipo discriminatorio con respecto ao que teñen no ámbito urbano “0,4”, pagando moito máis o propietario dunha vivenda no rural que no urbano.

Para armonizar esta situación, dende o Grupo Municipal Socialista propoñemos baixar o tipo de gravame para o ámbito rústico ao mesmo nivel que o urbano, é dicir o 0,4.

Deste xeito unha familia cunha vivenda no rural que actualmente veña a pagar 657,50 euros de contribución, pasaría a pagar 404,62 euros, como faría se esta casa estivese situada no ámbito urbano.

Ademais propoñemos que se introduzan bonificacións para as familias numerosas, limitadas polo valor das propiedades e a renda familiar, como medida de apoio as familias que máis problemas teñen para afrontar estes impostos.

Esperamos que esta medida proposta polo Grupo Municipal Socialista de Arteixo, dentro de outra rebaixas de impostos que leva proposto durante toda a lexislatura sexa atendida polo Grupo de Goberno e así poidamos normalizar unha discriminación que teñen as vivendas do rural fronte as urbanas.