13 julio 2017

O PSdeG-PSOE de Arteixo reitera as súas reclamacións con respecto á limpeza e adecuación dos camiños e estradas, especialmente na parroquia de Loureda.


Os socialistas de Arteixo levamos solicitado en varias ocasións unha correcta limpeza e conservación das estradas e camiños municipais, con varias iniciativas no último mes relacionadas co asunto. 

Despois de escoitar a preocupación dalgúns veciños da parroquia de Loureda, volvemos a solicitar á Concellería de Medio Ambiente que acelere a limpeza das pistas desta parroquia e de todas as do concello, ao atoparse nunha moi mala situación para o tránsito dos vehículos e cun enorme risco de accidente. Situacións como camiñar ou andar en bicicleta son moito máis perigosas por mor do estado actual de pouco mantemento. Recordamos que as directrices da Xunta recomendan unha altura menor a 20cm aos lados das pistas. 

Tamén aproveitamos para reiterar a necesidade de coidar outra zona como é a situada nos arredores da rúa República Dominicana. Tras a nosa petición do 22 de xuño, a situación é a mesma hoxe en día: un potencial foco de insalubridade.

06 julio 2017

O PSdeG-PSOE de Arteixo pídelle ao goberno local que esixa da empresa contratada para as obras de renovación da traída de auga en Meicende que adecente o pavimento nos lugares polos que vai actuando

Son moitos os veciños e comerciantes da Travesía de Meicende que están molestos por ter as beirarrúas e viais levantadas durante moito tempo, despois de que se abriran as gabias para realizar as obras de renovación dos colectores da traída de auga.

Dende o Grupo Municipal Socialista entendemos que as obras causan molestias e que esta obra era moi necesaria para a parroquia de Meicende, pero non pode ser que se teñan sen rematar tramos longos desta obra despois de instaladas as tuberías, deixando os lugares onde se fixeron as gabias cheas de terra, enchendo de porqueria os locais de hostelaría, comercio e vivendas. O goberno do concello debera de esixirlle a empresa contratista que fose pechando e renovando o pavimento alí por onde vai rematando e non perpetuar esta situación de insalubridade que viven veciños e comerciantes.

Esperemos que o Goberno Local de Arteixo tome nota e actúe con premura para evitar máis molestias e incomodidades dos veciños

28 junio 2017

MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A REVISIÓN CATASTRAL


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Arteixo, vimos recollendo numerosas queixas de cidadáns da nosa localidade, cando recibiron nos seus domicilios unha notificación do Catastro, onde se lles comunica a revisión efectuada e as modificacións que segundo a devandita revisión aplícanse aos inmobles da súa propiedade, ao mesmo tempo que reciben unha carta de pago por importe de 60 euros por cada inmoble revisado.

Ditas queixas dos cidadáns veñen fundamentadas, maioritariamente, en que a revisión teoricamente efectuada, non se realizou mediante unha visita de ningún técnico ao seu inmoble, polo que nun gran número de expedientes, os propietarios están a detectar innumerables erros por medio dos cales, a cota que viñan pagando polo concepto de I.B.I. auméntase enormemente, disparándose en casos a porcentaxes desmesuradas, respecto do importe anterior.

Na maioría dos casos, devanditos erros débense a que a revisión que se efectuou, fíxose a través de ortofotos, fotos aéreas, etc, o cal derivou en considerar como edificacións elementos que para nada o son, tales como piscinas cubertas con lonas, toldos abertos para evitar entrada de sol, zonas techadas como zona de sombra, pero sen cerramento de ningún tipo, etc, mesmo se deron casos que rozan o ridículo, ao tomar como edificacións, almiares de palla ou heno, formados por alpacas, debidamente amontoadas nas inmediacións dalgunha explotación gandeira.

Igualmente estanse detectando erros, non atribuíbles aos propietarios, consistentes na inexactitud da titularidade dos inmobles, adxudicando de forma distinta a como debese ser a titularidade das propiedades.
Todo iso está a derivar na formulación de infinidade de queixas e reclamacións, causando molestias á cidadanía ao ter que acudir a presentar a correspondente alegación.

Pero non só é importante a molestia á que se está vendo sometida a cidadanía, senón que en determinados casos, está a supoñerlle un custo engadido, ao ter que recorrer a técnicos e profesionais a fin de emitir certificados de medicións, etc, para poder xustificar así o erro cometido polo Catastro e evitar desta forma que o seu recibo anual do IBI dispárese en moitos casos a porcentaxes totalmente desmesuradas.

Se a todo o exposto, sumámoslle que pola suposta revisión do seu inmoble, o catastro, víralle un recibo polo devandito traballo que ascende a 60 euros por cada revisión, atopámonos con que se está gravando ao cidadán cunha taxa por un servizo que a el, só lle está causando prexuízos, (económicos porque lle cobran un traballo que el non encargou, e que parece ser que non está realizado coas debidas garantías, dada a gran cantidade de erros, ademais de aumentarlle de forma descomunal o seu recibo do IBI, así como individuais porque ten que molestarse en corrixir o erro cometido polo Catastro, nalgunhas ocasións mesmo con custo engadido ao ter que pagar técnicos e profesionais para iso).
Por todo iso, ou Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN, instando ao goberno local a:


  • Que inicien os trámites para solicitar ante o Goberno de España, Ministerio de Facenda, Dirección Xeral do Catastro, que se anulen as cartas de pago enviadas aos cidadáns, esixíndolles o pago de 60 euros por cada inmoble revisado, por estimar que dita revisión non se efectuou coas garantías suficientes para os propietarios, e observando que coa mecánica que se levou a cabo dita revisión, producíronse multitude de erros, que en ningún caso poden ser imputables aos cidadáns, e que lle están provocando molestias  prexuízos ademais de gastos imprevistos

27 junio 2017

Despois de oito anos de abandono do goberno do PP de Feijoo, faise necesaria unha importante inversión en materia educativa no concello de Arteixo


No día de hoxe reuniuse o Voceiro socialista no Parlamento de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, o deputado coruñés Juan Villoslada, o responsable da executiva provincial do PSdeG-PSOE de A Coruña en materia educativa Antonio Álvarez e o Voceiro socialista no Concello de Arteixo, Martín Seco con membros da comunidade educativa local para falar da situación do noso concello e analizar as necesidades necesarias despois de 8 anos do goberno do PP de Feijoo na Xunta e a falla absoluta de inversión en materia educativa no concello arteixán, chegando as seguintes conclusións:

·         A situación nos centros de educación primaria e secundaria do noso concello, fan necesaria a construción dun novo CEIP e un Instituto de Secundaria que minore os problemas de masificación que teñen no CEIP Ponte dos Brozos, CEIP Arteixo e IES Manuel Murguía, podendo actuar na zona entre Lañas e Loureda como punto estratéxico para a colocación de ditas infraestruturas e dotando aos centros actuais con máis profesionais.

·         A necesidade de proxectar un novo mapa de formación profesional axeitada as necesidades laborais do noso entorno, convertendo o IES de Sabón nun centro integrado de formación profesional unicamente, que imparta educación en materias como o téxtil, a industria química ou a metalurxia.

·         A potenciación do uso das TIC na educación, exportando a experiencia do Proxecto Ponte dos Brozos, con especial atención a formación do profesorado e ao incentivo deste no uso destas novas tecnoloxías.


·         A problemática xurdida coas actuacións xurdidas neste curso escolar no IES Manuel Murguía fan necesario un cambio de actitude por parte da Xunta de Galicia para mellorar a cantidade de persoal que traballa neste centro educativo e a implantación de mellores sistemas de disciplina que non traten aos estudantes como delincuentes potenciais.

24 junio 2017

O PSdeG-PSOE de Arteixo denuncia que as pistas de Lañas están intransitables un mes despois de que solicitáramos a limpeza da maleza que as invade


Fai un mes, os socialistas de Arteixo, despois de escoitar a preocupación dalgúns veciños do barrio de Suso en Lañas, solicitamos da Concellería de Medioambiente que acelerase a limpeza das cunetas das pistas desta parroquia, ao atoparse en mala situación para o tránsito dos vehículos e cun enorme risco de accidente.

Dende aquela a situación empeorou e algunha das pistas atópanse intransitables e cun maior risco de accidente. Non pode ser que un mes despois de que os veciños e os representantes da oposición fagamos esta denuncia, todo siga igual.

No Pleno Ordinario da semana que ven o Grupo Municipal Socialista enviará un rogo ao Grupo de Goberno para que non demoren máis a limpeza desta zona do noso concello e impidan que algo grave poida suceder alí.