21 junio 2018

O PSOE solicita a protección ante motoristas e ciclistas dos gardarraís da rede autonómica


O Partido Socialista de Arteixo solicita ao goberno local que esixa á Xunta de Galicia a instalación de sistemas de protección para motoristas (SPM), mediante elementos homologados e efectivos como a dobre bionda, dos gardarraís restantes da estrada Coruña-Cee e demais vías da rede autonómica ao seu paso polo termo municipal.

Cada ano estas barreiras sen protección rematan coa vida de moitas persoas de forma tráxica, pois actúan de “guillotina” cando un motorista, tras sufrir un accidente a máis de 30 km/h, se precipita a elas, causando traumatismos, amputacións e, en moitos casos, a morte. Asemade, as barreiras simples non protexen contra saídas de carril. Este tipo de proteccións, que se comezaron a instalar a partir de 1972, foron deseñadas para coches e camións, pero non para motocicletas, ciclomotores ou bicicletas.

13 junio 2018

Martín Seco “O Goberno Local de Arteixo non pode seguir dilatando a falla absoluta de regulación que existe coas terrazas dos nosos locais hostaleiros”


O PSdeG-PSOE de Arteixo acusa ao Grupo de Goberno de inacción ante un problema que temos dende fai moitos anos e que xa no ano 2013 pedíamos regular e facemos un chamamento ao Goberno Local para que convoque a Xunta de Voceiros onde poidamos poñer en común as necesidades dunha regulación que solvente os problemas que ten a cidadanía e o os profesionais da hostalaría

O Grupo de Goberno do PP ven dilatando dende fai 5 anos a regulación das terrazas de hostalaría do noso concello mentres moitos cidadáns sufren a falla de regulación con serios problemas de mobilidade e respecto polo seu descanso e os profesionais da hostalaría a propia falla de normas para saber se poden ou en que condicións poden instalar e traballar nos espazos públicos.

Dende o Grupo Municipal Socialista instamos a que o Grupo de Goberno tome a iniciativa convocando a Xunta de Voceiros para desenrolar unha norma que debería de ser consensuada entre todos e que debería facerse sen apriorismos e cun debate serio e profundo sobre unha situación que xenera moita controversia, non podemos atoparnos unha vez máis coa chegada do verán sen poñer polo menos enriba da mesa cales son os horarios de apertura e peche destas instalacións, cales son os espazos públicos onde poden instalarse e como deben de ser estas instalacións.

O Partido Popular non pode esconderse detrás da oposición para tomar as decisións que os cidadáns lle encargaron cunha maioría absoluta que deben xestionar, e así o fan cando lles interesa. Esperamos que o PP, tome a iniciativa para non ter que ser a propia oposición a que volva a sacar este debate en pleno e sexan capaces de convocarnos e sentarnos todos en torno a unha mesa para aportar as nosas ideas e darlle solución ao que están a converter nun problema de convivencia.  

12 junio 2018

Martín Seco “A cidadanía de Arteixo sufre a falla de planificación e control do goberno de Calvelo nos servizos de auga e recollida do lixo”


O PSdeG-PSOE de Arteixo acusa ao Grupo de Goberno do PP de ter un ineficiente servizo de auga e non ter planificada a recollida do lixo a vinte días de que remate a prórroga co Consorcio das Mariñas

O Grupo de Goberno do PP trata de sacar peito coa súa xestión do Servizo Municipal de Auga, mentres os cidadáns de Arteixo critican día tras día ao goberno local por unha pésima xestión do servizo que reciben, cunha auga que chega sucia en demasiadas ocasións, cuns retrasos na xestión das altas e avarías e con continuos vertidos, atasques e fugas en lugares públicos. Son moitos os veciños que ademais denuncian que estas deficiencias veñen acompañadas por unha factura da auga que subiu exponencialmente nos derradeiros anos. Dende o Grupo Socialista somos coñecedores da sobrecarga que sufren os traballadores do servizo sen que o goberno local atope solucións a unha situación preocupante.

O día 30 de Xuño atopámonos por outro lado coa finalización da prórroga que ten o Concello de Arteixo co Consorcio das Mariñas, despois de que o noso concello abandonara dita entidade e a día de hoxe descoñecemos como vai a facer para poñer a funcionar un servizo básico como é a recollida do lixo, que persoal vai a ser o encargado de levalo a cabo, como se van a xestionar os puntos limpos ou onde se van a xestionar os residuos do noso concello, descoñecemos como a falla de vinte días se vai a facer a transición cara un servizo municipal e cales van a ser as repercusións desta transición e o peor de todo é que dubidamos de que o propio grupo de goberno teña planificado e clarificado como se vai a facer algo de tanta importancia para o noso concello, esperamos que en breve se nos comunique cal vai a ser a fórmula empregada para prestar o servizo e que este cambio non supoña problemas para a cidadanía igual que está a suceder co suministro de auga e alcantarillado.  

31 mayo 2018

MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AOS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA 2018EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Socialista no Parlamento español, presentou preto de 2.000 emendas que mobilizan uns 8.000 millóns de euros que se corresponden cos dez acordos de país que o PSOE vén expoñendo, e que se agrupan ao redor dos seguintes eixos de actuación: modernización produtiva da economía española ou gasto produtivo e loita contra as desigualdades e pola redistribución ou gasto social.

O modelo de crecemento económico que expoñen os orzamentos do Goberno consolida un mercado de traballo con empregos precarios e un Estado social mínimo, pola insuficiencia de ingresos públicos e os recortes do gasto produtivo e social. O Goberno non ten unha estratexia de recuperación da produtividade, a innovación, a formación do capital humano e a mellora da calidade das institucións. Todo iso, contribúe a consolidar a desigualdade como elemento esencial da competitividade do país. Os Orzamentos non expoñen o crecemento sobre bases sólidas e máis xustas, representan unha política económica non sustentable e inxusta. Ademais, non se abordan as reformas necesarias para modernizar a economía española, á que deixan nunha situación de vulnerabilidade ante futuras crisis.

Os socialistas consideramos que hai outra política económica e outro proxecto fiscal e social para este país. Por iso, expoñemos unha alternativa a estes Orzamentos Xerais do Estado para 2018 que pon entre as súas prioridades o gasto naqueles programas orzamentarios que incrementan a produtividade e melloran a redistribución da renda.

Este proxecto alternativo ten dous eixos imprescindibles e compatibles. Por unha banda, modernizar a economía, penetrándonos na era da dixitalización económica e da transición ecolóxica, coidando sobre todo de poñer en valor o capital máis importante que temos en España: os nosos mozos, traballadores, profesionais, e autónomos. E por outro, sacar á maioría do estancamento ao que lle someteron as políticas do PP na xestión da crise e nos catro anos de recuperación económica. Isto implica loitar contra as desigualdades, erradicar a pobreza e consolidar os servizos públicos do benestar para afrontar novos retos.
Así, entre outras medidas, o PSOE propón un plan de choque contra a pobreza infantil que sacaría desa situación a 2,3 millóns de nenos; unha nova cobertura contra o desemprego que beneficiaría a dous millóns de parados maiores e de longa duración; un plan pola igualdade laboral real entre homes e mulleres, con 106.000 prazas públicas gratuítas para infantes de 0 a 3 anos; seis semanas de permiso de paternidade igual, obrigatorio e  intransferible, que é o modo que os homes se incorporen ás tarefas de crianza; e unha dotación para que 300.000 dependentes poden recibir os servizos aos que teñen dereito e 400.000 coidadoras coticen de novo á Seguridade Social.

Doutra banda, España necesita unha profunda reforma fiscal que permita reconstruír o sistema tributario para facelo máis xusto, máis progresivo, máis sinxelo e máis eficiente. Entre as ferramentas máis importantes para lograr estes obxectivos debe estar unha firme actuación para racionalizar os beneficios fiscais, así como unha decidida loita contra a fraude e a  evasión fiscal.
Finalmente, os socialistas consideramos fundamental realizar unha avaliación continua das políticas públicas, cos seus custos e beneficios en termos de equidade e eficiencia e a súa sustentabilidade a longo prazo, con transparencia e rendición de contas. Iso dará como resultado un gasto público máis produtivo e  redistributivo, pero, tamén liberar recursos públicos para lograr os obxectivos sinalados anteriormente. O aforro engadido dunha ambiciosa actuación do Estado, como a que propón o PSOE, podería situarse nos 2.500 millóns de euros.

En Galicia, os orzamentos son unha auténtica labazada ao noso territorio cun aumento dun 1% nas inversións cando no estado o aumento é do 17%, Galicia perde peso e arrastra unha débeda duns 2.000 millóns que non se executaron dos orzamentos de Rajoy destes derradeiros catro anos. Para corrixir esta deficiencia o PSOE introduciu enmendas por uns 700 millóns adicionais en inversións no noso territorio, neste paquete o PSOE presentou unha batería de enmendas que afectan ao municipio de Arteixo::

1. Os dous millóns destinados á conexión ferroviaria co  porto arteixán de Punta Langosteira, nunha aposta por ter un porto ben comunicado e competitivo para o futuro da nosa infraestrutura.

2. A incorporación das medidas existentes na DIA de alta velocidade entre Uxes e Pocomaco e a inclusión de medidas de apantallamiento excluídas da DIA no núcleo de Santa Icia, algo xa incluído polo noso grupo nas alegación do estudio do acceso ferroviario a Punta Langosteira.

3. O estudio para insonorizar as vivendas en Uxes, Souto e A Zapateira por sonidos derivados do tráfico aereoportuario de Alvedro.

4. A construción dun dique de abrigo no Portiño de Suevos

5. Un estudio para a rexeneración dos areais das praias de Arteixo, degradados polos cambios nas correntes trala instalación de Punta Langosteira.

6.- O proxecto para un enlace da AC-15 coa CP-503 en Suevos, conexión da Autovía de accceso ao Porto de Langosteira en Suevos.

Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal o seguinte ACORDO:

• Instar aos Grupos Parlamentarios presentes no Congreso dos Deputados a aprobar as enmendas presentadas polo Grupo Parlamentario Socialista que afectan directamente ao noso concello, enumeradas anteriormente na exposición de motivos.      

29 mayo 2018

MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA Á SOCIEDADE ESTATAL DE CORREOS E TELÉGRAFOS, S.AEXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Correos é unha sociedade estatal que leva prestando os seus servizos a todos os españois desde o 8 de xullo de 1716. Actualmente, é a sociedade responsable de prestar o Servizo Postal Universal en España de acordo a uns requisitos de calidade, regularidade, accesibilidade e asequibilidad, que fan efectivo o dereito de toda a cidadanía ás comunicacións postais.

As cifras de Correos dan mostra da importancia da súa rede: máis de 8.000 entidades locais son atendidas a través dunha rede física e humana en todo o territorio nacional. Un servizo prestado a través de 8.946 puntos de atención, máis de 57.000 empregados onde o 49% son mulleres e o 51%, homes, que percorren diariamente 700.000 quilómetros diarios para atender a fogares e empresas.

A garantía do dereito de toda a cidadanía ás comunicacións postais a través da rede da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, sobre todo no ámbito rural e o mantemento da prestación dun servizo público de calidade, fan necesario que se poñan en marcha as accións necesarias para garantir a súa viabilidade futura. Neste sentido, é necesario que o operador público, do mesmo xeito que noutros países da nosa contorna europea, diversifique a súa actividade, aproveitando a capilaridad da súa rede, para obter economías de alcance, aumentado a porcentaxe de ingresos por actividades distintas á postal, como son: paquetería, servizos financeiros, retail, dixital, etc.; ademais de levar a cabo acciones dirixidas á investigación, desenvolvemento e innovación en materia postal e servizos de proximidade que permitan, contrarrestar a diminución de volumes e ingresos pola actividade puramente postal (especialmente nos segmentos de cartas tradicionais, afectados o efecto de substitución tecnolóxica), equilibrar a súa conta de resultados e manter a rede de Servizo Postal Universal.

En Correos, como noutros sectores, é incuestionable o esforzo e implicación dos seus traballadores e traballadoras e as organizacións sindicais para garantir a viabilidade do operador público nun contexto de forte diminución nas súas condicións e dereitos laborais, con 7 anos de recortes, o convenio colectivo conxelado desde decembro de 2013, a perda de máis de 15 mil empregos coa consecuente sobrecarga de traballo e unha gran incerteza de futuro. Estes elementos ten unha gran incidencia nun operador responsable, por unha banda, da prestación dun servizo público e, por outro, obrigado a competir nun mercado moi competitivo no que un dos seus maiores activos é o persoal, ao que hai que coidar, incentivar e facer cómplices das distintas decisións que se toman respecto do seu futuro.

A todo isto únese a Resolución de 30 de decembro de 2017 do Consello de Administración da Entidade Estatal de Correos e Telégrafos S.A. que aprobou as novas tarifas que se aplicarán no ano 2018 onde, como novidade, fixa dúas zonas diferenciadas (A e B) para os efectos de aplicar distintos importes nos envíos de publicacións periódicas. A denominada “zona A” aplicaríase a destinos local, capitais de provincia, localidades con administracións de Correos e poboacións de máis de 50.000 habitantes; e a denominada “zona B”, que se aplicaría ao resto de destinos. En todos os tramos de peso, as tarifas da zona B son aproximadamente un 30% máis caras que as da zona A, e o número de destinatarios aos que afecta ao redor de 22 millóns de persoas.

A vixente Lei 43/ 2010, de 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal, que traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva postal 2008/6/CE, de 20 de febreiro de 2008, proporcionou ao ámbito das comunicacións postais un marco legal que garante os dereitos dos cidadáns e dos usuarios a recibir un servizo postal universal na integridade do territorio nacional de boa calidade, a prezos alcanzables, encomendando esta responsabilidade ao operador público Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. Así mesmo, a nova regulación postal contempla os instrumentos para garantir o financiamento das obrigacións de servizo público, precisando os mecanismos para a determinación do custo neto e o cálculo da contía da carga financeira inxusta que levan as obrigacións derivadas da prestación do Servizo Postal Universal.

Sin embargo, o marco lexislativo postal vixente, despois de máis de sete anos desde a súa entrada en vigor, aínda non se desenvolveu plenamente polo que é necesario que o Goberno aprobe a normativa de menor rango prevista na citada Lei 43/ 2010, e especialmente o Plan de Prestación do Servizo Postal Universal, un instrumento necesario para que o operador público poida cumprir plena e eficazmente co seu labor e potenciar o seu papel histórico como instrumento que contribúe á vertebración territorial, a cohesión social e a mellora da actividade económica.

A falta de aprobación polo Goberno do Plan de Prestación do Servizo Postal Universal, e a repercusión negativa que iso comporta para garantir un proxecto empresarial sólido e crible para a maior empresa pública da SEPI por número de traballadores empregados, son motivo de gran preocupación para o sector, pese ao Plan de Acción da Sociedade Estatal.

Por todo iso, o Grupo Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno a seguinte MOCIÓN instando o Goberno de España  a:

1.       Deseñar e aprobar un Plan Estratéxico para aumentar a competitividade e garantir a viabilidade da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos, S.A. Este Plan debe conter, entre outros elementos, a diversificación a través de actividades como: paquetería, servizos financeiros, retail, dixital, etc. Deberá contar na súa elaboración coa participación dos representantes dos traballadores e traballadoras, e cos grupos políticos representados no Congreso dos Deputados.

2.       Negociar, ao longo de 2018, un novo pacto colectivo cos traballadores que busque, entre outras cousas, garantir a taxa de reposición, a estabilidade no emprego mediante convocatorias de consolidación nos próximos anos, o rexuvenecemento do persoal, a garantía e mellora das condicións laborais e un pacto salarial que, ademais de buscar recuperar o salario perdido nos últimos anos, responda á singularidade da compañía pública.

3.       Desenvolver e completar a normativa prevista na Lei 43/2010, de 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal, a fin de garantir os compromisos de prestación e financiamento das obrigacións contraídas cun Servizo Postal Universal de calidade, a prezos alcanzables e accesible para todos os cidadáns e usuarios, conforme ao previsto na devandita lei. Aprobar, particularmente e de maneira inmediata, mediante Acordo do Consello de Ministros, o Plan de Prestación do Servizo Postal Universal previsto na lei, fixando un Servizo Universal de calidade, suficiente para atender ás demandas dos cidadáns, usuarios e empresas; garantindo o custo real da carga financeira inxusta do servizo postal universal, a prestación dun Servizo Postal Universal de calidade e regularidade, así como a rede física que lle dá soporte, con especial atención ao ámbito rural, e a través dun financiamento adecuado.

4.       Adoptar, de forma urxente, cantas medidas sexan necesarias para corrixir os obstáculos que, en relación co exercicio do dereito fundamental a comunicar e recibir información veraz e sobre a obrigación constitucional dos poderes públicos a promover e tutelar o acceso á cultura e á investigación científica e técnica, puidesen derivarse da discriminación tarifaria aprobada por Correos nos envíos de publicacións periódicas que forma parte do Servizo Postal Universal.

5.       Garantir que Correos siga sendo, como o é desde hai 300 anos, unha ferramenta da que o Estado non pode prescindir para asegurar a vertebración territorial, social e económica..