20 febrero 2018

MOCIÓN EN RELACIÓN AO ANTEPROXECTO DE MODIFICACIÓN DA LEI GALEGA DE SAÚDE DO ANO 2008.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O pasado mes de agosto, o Goberno da Xunta de Galicia iniciou un proceso de Reforma da Lei Galega de Saúde do ano 2008. A publicación do anteproxecto aberto a consultas públicas xa provocou as alarmas entre o sector sanitario, ao considerar que, entre outras cuestións, vai supor un novo recorte e unha maior precarización do sistema público de saúde.

En primeiro lugar, esta proposta de reforma limita, facendo inviable, a participación social. Concretamente, modifica a configuración dos órganos de participación social, que, na súa configuración actual, terían permitido realizar funcións esenciais de información previa á aprobación e posterior control das decisións de política sanitaria. Coa modificación do artigo 23 limitan o acceso á información e á documentación existente, co que se condiciona calquera capacidade de control.

A non posta en marcha dos órganos de participación cidadá da Lei de Saúde do 2008, tanto do Consello de Saúde de Galicia como dos Consellos de Saúde de Área, confirma o anterior, xa que o novo artigo 24 introduce modificacións, tanto na súa composición como nas súas funcións, que fan inviable calquera control previo á aprobación ou posterior á execución do Plan de Saúde, contratos de servizos sanitarios, concertos, programas de subvencións, Memoria anual, proxectos de Orzamentos, prestacións e carteira de servizos.

Asemade, os novos artigos 25 e 26, que modifican o Consello de Saúde de Área e crean o Consello asesor de pacientes, deixan pendente de regular a súa composición e funcionamento en normas posteriores.

En segundo lugar, reduce as áreas sanitarias e consolida a exclusión da Atención Primaria. A modificación da lei adapta as Áreas Sanitarias ás actuais Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXIS), que creou o goberno do PP, ao tempo que anulaba as Xerencias de Atención Primaria (AP). Deste xeito, preténdese eliminar as áreas sanitarias de A Mariña, Monforte, O Barco e o Salnés, deixando como únicas áreas sanitarias as 7 demarcacións coincidentes coas EOXIS (Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Ourense e Vigo).

Paralelamente, coa modificación do artigo 69 crease un novo ámbito territorial, os distritos sanitarios, cada un deles cun Hospital de referencia; os sete comarcais, os 4 das áreas suprimidas (A Mariña, Monforte, O Barco e O Salnés), e os 3 que non sendo área anteriormente contan cun hospital comarcal de referencia (Cee, Barbanza e Verín); e os 7 coincidentes coas cabeceiras das EOXIS (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra, Ourense e Vigo).

O artigo 69 di que: "Os distritos sanitarios son divisións territoriais das áreas sanitarias e constitúen o marco de referencia de coordinación dos dispositivos de atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria".

Porén, esta reforma nada apunta en relación á recuperación das estruturas directivas de Atención Primaria, unha demanda unánime do persoal traballador de Atención Primaria. Tampouco se di nada da estrutura dos órganos directivos das Áreas nin dos distritos.

Esta situación obriga a atender unha media de entre 40 e 50 pacientes ao día, o que repercute na calidade da atención e na capacidade resolutiva, e obriga a enviar de xeito innecesario a moitos/as pacientes ao hospital, colapsando as urxencias e incrementando as listas de espera. En algúns Centros de Saúde, a espera para acudir a consulta chega a superar a semana, algo inadmisible no primeiro nivel asistencial.

En terceiro lugar, consolida o modelo privatizador de coñecemento, posto en marcha coa creación da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde. Así, o capítulo da nova Lei de saúde dedicado á investigación muda dun xeito significativo de nome: do inicial "Da investigación biomédica no Sistema Público de Saúde de Galicia" ao modificado "Da investigación e a innovación no Sistema Público de Saúde de Galicia". Asemade, omítense as referencias ás prioridades marcadas polo "Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica", e introduce unha referencia as prioridades marcadas polos plans de investigación vixentes en cada momento -sen aclarar que plans e que papel xoga neles a sanidade pública e a industria privada-, pretendendo así lexitimar o modelo privatizador do coñecemento, posto en marcha coa creación da Axencia galega para a xestión do coñecemento en saúde.

Polo tanto, por todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PSdeG-PSOE presenta a seguinte:   

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

A Corporación Municipal de Arteixo , acorda instar ao Grupo do PPdeG no Parlamento de Galicia a:

Buscar o consenso co resto das forzas políticas no trámite de Modificación da Lei Galega de Saúde, despois de que milleiros de galegos/as saíran as rúas para pedirlle ao goberno da Xunta de Galicia que non se perpetúen as estruturas de xestión integrada, se restitúan as xerencias de atención primaria e se doten de medios e recursos para reforzar a súa capacidade de resolución. 

15 febrero 2018

“Un ano despois da posta en marcha da aplicación para incidencias no concello de Arteixo e observando o seu rotundo fracaso, o voceiro do PSdeG-PSOE, Martín Seco, volveu a pedir que se recolla a súa proposta electoral do 2015 abrindo o uso da aplicación a toda a cidadanía ”


O PSdeG-PSOE  levaba no seu programa electoral de 2015, a implantación para toda a cidadanía dunha aplicación de fácil uso para teléfonos móbiles, tablets e PC´s, co fin de comunicar avarías, problemas medioambientais, roubos, incidencias de tráfico,…, un sistema áxil e transparente, que puidese  incluír fotos e a xeolocalización das propias incidencias.

O ano pasado o noso grupo observou como o PP desenrolaba unha aplicación informática que non era de uso público, funcionaba con licencias limitadas exclusivas para concelleiros, traballadores do concello e asociacións veciñais, que só poden acceder á tramitación das súas propias incidencias e non poden ver o resto das tramitadas, por outra banda o PP decidía non facer públicos os datos que se tramitaban con este novo programa, disfrazando de aplicación de incidencias, un programa informático que pode mellorar o uso interno dos departamentos afectados, obras e medioambiente, pero non aporta melloras para a fluidez da información entre o concello e a cidadanía e menos para a maltratada transparencia municipal deste goberno municipal.

Como dixemos no seu día, existen grandes concellos que puxeron en funcionamento simples aplicacións como nos demandábamos, Madrid, Málaga,…, pero incluso concellos pequenos como Valdefresno en León duns 2000 habitantes ou Jaraiz de la Vera en Cáceres cuns 6500 tamén as utilizan, pero dende o goberno local do PP en Arteixo quédaronse cunha proposta moito menos ambiciosa e que non chega a tódolos veciños., conscientes de que prefiren seguir co seu sistema caciquil de xestión das incidencias que democratizalo para toda a cidadanía e seguímonos preguntando como farán os núcleos urbáns como Arteixo ou Pastoriza que non gozan de asociacións veciñais activas e se as que existen están utilizando o sistema implantado na actualidade, moito nos tememos que non. Ademais tampouco queren que as incidencias sexan públicas porque a transparencia é algo que non se promete, se practica ou non se practica e temos claro que aqueles que non queren ter unha radio municipal aberta para que non se escoiten as queixas da xestión municipal, menos quererán ter un lugar onde se poidan visualizar as incidencias mandadas.


Pese a todo o dito e co fin de ser útiles á cidadanía, facendo unha oposición seria e propositiva que mellore as condicións de vida dos arteixáns, durante a Xunta de Voceiros de hoxe, o representante socialista Martín Seco, volveu a pedir valentía ao goberno local para convertir a aplicación de incidencias nun instrumento de utilidade para a veciñanza, sempre se está a tempo de mellorar.

19 enero 2018

Martín Seco solicita ao Grupo de Goberno do PP que derrogue a ordenanza da plusvalía, renuncie ao cobro dunhas liquidacións que están declaradas contra dereito polos tribunais e deixe de aplicar dobre vara de medir cos administrados afectados por dito imposto


O voceiro socialista cree que o Goberno Local debera anticiparse aos problemas, como fixeron outros concellos do noso entorno como As Pontes e renunciar aos 300.000 euros orzamentados nos ingresos de 2018 coa “PLUSVALÍA” IIVTNU, antes de que as reclamacións presentadas colapsen o departamento de tesourería, de ter que aboar os posibles intereses derivados da devolución deste imposto ou incluso ter que pagar as costas xudiciais derivadas de reclamacións contra o cobro deste. O Tribunal Constitucional en sentenza de data 16 de Febreiro de 2017 declarou inconstitucionais e nulos os artigos 107.1 e 107.2.a) da LHL, na medida en que sometan a tributación situacións de inexistencia de incrementos de valor. 

En sentenza do Tribunal Supremo ante o recurso de casación presentado polo Concello de Cuenca fronte a unha sentenza ditada polo Xulgado do contencioso de Cuenca de 2015 establece que a única interpretación posible do artigo 107 da LHL é aquela que impida gravar transmisións nas que o valor do terreo non se incrementou. E hai que lembrar que é o lexislador o único que pode decidir como se determinará a partir de agora, cando existe incremento de valor do terreo. A sentenza implica que a fórmula de cálculo do artigo 107 da LHL xa non pode aplicarse, entendo, a ningún suposto. E é que tal e como está exposta dita fórmula, gravaríanse situacións nas que non se manifestou capacidade económica algunha. A sentenza recalca a imposibilidade de aplicar a fórmula de cálculo como viña facendo ata agora de forma xeral e a todas as transmisións que se realizan. A partir de agora, debe interpretarse en clave constitucional, respectando o principio de capacidade económica.

En sentenza emitida polo Xulgado do Contencioso núm. 2 da Coruña do 30 de Xuño de 2017, o xulgado condena ao concello para devolver aos recorrentes as cantidades abonadas por este concepto, advertindo que ao declararse inconstitucional o precepto que daba por feito que sempre hai aumento do valor da propiedade, non é o contribuínte o que teña que probar que non o houbo, "senón que é a Administración que recada a que debe probar a súa concorrencia". Ademais para o maxistrado a declaración de inconstitucionalidade dos artigos da Lei de Facendas Locais e a súa nulidade " incondicionada e non se limita tampouco a uns concretos escenarios nos que o cálculo da base impoñible determine a inexistencia de plusvalía". Segundo a sentenza, ao ser inseparables o método de cálculo da base impoñible do imposto e a súa normativa, que foi declarada inconstitucional, as liquidacións da plusvalía "aparecen en todo caso como contrarias a dereito".

Ante este panorama e tendo en conta a situación de superávit do noso concello, Martín Seco pídelle ao Grupo de Goberno que tome a decisión de derogar este imposto e espere a que o Goberno do Estado e a FEMP cheguen a acordos para implementar un novo imposto adaptado á lei, renunciando aos 300.000 euros orzamentados no 2018, tal e como o Grupo Municipal Socialista pediu nas alegacións ao orzamento recentemente aprobado.

Xa no mes Marzo de 2017 o Grupo Socialista pediu por vía dunha moción que o Grupo de Goberno do PP tomase decisións nesta materia e asesorase aos veciños afectados sobre a situación a que se enfrentaban e atopámonos que se está a proceder cunha dobre vara de medir entre os administrados, deixando sen información sobre a posible ilegalidade do imposto a aqueles que deciden liquidalo, recordemos a situación vivida por una veciña no caso dunha dación en pago que tivo que pagar fraccionada e por outra banda paralizando os expedientes daqueles que non o pagan e o reclaman, algo inadmisible para quen debe velar pola igualdade de trato entre os seus veciños.

18 diciembre 2017

O GOBERNO DO CONCELLO DE ARTEIXO CONVIRTE UNHA VEZ MÁIS O ORZAMENTO DE 2018 NUNHA CARTA A PAPA NOEL

Cada ano que pasa o goberno de Carlos Calvelo supera ao anterior en materia de participación e transparencia, este xoves pasado o Grupo Municipal Socialista de Arteixo recibiu o documento de orzamentos para 2018, só a tres días da Comisión que o ditamina e a unha semana do pleno de aprobación, deses tres días que tivemos, dous son en fin de semana e polo tanto inhábiles para poder facer as consultas pertinentes, difícil para un grupo que non ten dedicacións exclusivas e nestas datas poder preparar coa seriedade necesaria un documento desta importancia.

Por enriba de todo isto, atopámonos cun anexo de investimentos que fala de partidas de inversións en lugares do noso concello onde non consta que teñamos terreos á nosa disposición, nin memorias valoradas que documenten a inversión a realizar. O grupo de goberno do PP fala de previsións de obras a desenrolar, sen saber onde e como facelas, polo que podemos estar falando dun documento cheo de desexos como se fose unha carta a Papa Noel, que queda moi ben cando se lle envía aos medios de comunicación e despois desvanécese, como as múltiples partidas que tódolos anos se presentan aos cidadáns e non tardan seis meses en ser cambiadas por outras menos necesarias. 

No desenrolo do Plan Novoarteixo cos fondos europeos do DUSI, o Grupo de Goberno foi incapaz de explicarlle nin unha soa medida a desenrolar neste 2018 á oposición nin na Comisión Informativa de hoxe nin previamente, incumprindo o prometido de que este plan se desenrolaría en traballo conxunto cos grupos da oposición, dende o Grupo de Goberno din que non teñen decidido aínda a que dedicar estes fondos, incidindo aínda máis no antes relatado, un orzamento abstracto e dificilmente analizable pola cidadanía. 

16 diciembre 2017

O PSdeG-PSOE DE ARTEIXO ADVIRTE AO GOBERNO ARTEIXÁN DAS CONSECUENCIAS DE FACER UN URBANISMO FORA DA LEI E DOS PROPIOS REQUERIMENTOS DA XUNTA DE GALICIA


O Grupo Municipal Socialista de Arteixo xa advertiu no mes de Maio ao goberno do concello de Arteixo que o Estudio de Detalle proposto non era o mecanismo válido para solucionar un problema creado polo propio PP de Arteixo baixo o goberno de Pose e que agora tratan de solucionar saltándose a lei e ata a Xunta de Galicia gobernada polo seu partido.

No pleno deste luns o goberno do PP de Arteixo trata de facer caso omiso e rexeitar o requerimento feito pola Xunta de Galicia para anular o acordo plenario que aprobaba definitivamente o Estudio de Detalle da Avd Platas Varela entre os números 20 e 28. Nun informe da Consellería de Infraestruturas que advirte que o estudio de detalle non é o mecanismo axeitado para legalizar a situación deste edificio, que non cumpre as normas subsidiarias vixentes en Arteixo ao aumentar a edificabilidade e trocalas alineacións.


Dende o PSdeG-PSOE de Arteixo advertimos unha vez máis das consecuencias das actuacións que se efectúan dende o concello, que ao final acaban pagando os cidadáns por culpa da irresponsabilidade dos seus gobernantes, supoñemos que a Xunta de Galicia levará a cabo as accións oportunas para garantir a legalidade e recordamos que o código penal nos artigos 319 e 320 advirte das responsabilidades que os representantes políticos e funcionarios teñen ante os delitos urbanísticos. Os veciños desta vivenda necesitan solucións ante os problemas creados por un goberno e promotor irresponsables, pero non poden vir pola vía da ilegalidade e deben buscarse solucións baseadas no cumprimento da lei.