13 abril 2018

O NÚCLEO DE SUEVOS NECESITA QUE O CONCELLO ACTIVE UNHA SOLUCIÓN AOS CONTINUOS PROBLEMAS COA SÚA REDE DE SANEAMENTO.O Grupo Municipal Socialista de Arteixo, solicita ao goberno do Partido Popular que actúe con celeridade para solucionar os graves e continuos problemas que ten o núcleo de Suevos cando chega o período de chuvias. O voceiro Martín Seco declarou que “despois de sete anos de goberno, Calvelo non pode mirar para outro lado ante unha situación lamentable, polo que debería de proxectar solucións que impidan que os rexistros se levanten e se encha todo de lixo cada vez que cae un pouco de chuvia”.

O núcleo de Suevos segue a espera das grandes inversións prometidas por Calvelo no ano 2011 e que ata o de agora quedaron en acabar de executar o que o propio Partido Popular bloqueara reiteradamente no goberno do PSOE e TEGA.

11 abril 2018

O GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE DE ARTEIXO SOLICITA AO GOBERNO LOCAL QUE PROXECTE A INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO A INTERNET EN ESPAZOS PÚBLICOS, E SOLICITE PARA ELO OS FONDOS INCLUIDOS NA INICIATIVA WIFI PARA EUROPA DA UNIÓN EUROPEA.O Grupo Municipal Socialista de Arteixo, aproveitará a próxima Xunta de Voceiros para facerlle unha proposta ao grupo de goberno local e ao resto dos grupos da corporación co fin de facer sen dilación un proxecto de instalación de puntos de acceso inalámbrico a internet (WIFI) en espazos públicos do noso concello, para elo deberamos solicitar a inscripción do noso concello na Iniciativa “WIFI para Europa”, pola cal a Unión Europea financia ditos proxectos.

O voceiro municipal, Martín Seco dixo que “os socialistas estamos a levar a cabo un mandato cheo de propostas que melloren a vida dos cidadáns, a misión do goberno local debe de ser facilitar o acceso a internet a todos, independentemente da súa capacidade económica e que mellor para facelo que nos espazos públicos da nosa localidade, prazas, parques ou bibliotecas”. O voceiro engadiu, “a nosa localidade debe de ser punteira no uso das novas tecnoloxías e nos servizos que ofrece aos nosos cidadáns, polo que esperamos que o goberno local vexa con bos ollos dita proposta e aproveite o prazo de inscripción dado pola UE para participar neste proxecto ao igual que fixemos cando forzamos ao grupo de goberno a facer o proxecto do DUSI que ao final supuxo 5 millóns de euros para tódolos veciños”.

28 marzo 2018

Rogo pedindo a devolución da plusvalía a unha familia de Pastoriza como pide o Valedor do Pobo e a derogación de dito impostoROGO
O día 8 de Marzo o Grupo Municipal Socialista recibía a veciña Silvina Gorgoroso ante a problemática polo cobro dunha plusvalía nunha situación de dación en pago dunha vivenda de Pastoriza, aproveitamos esa visita para axudarlle a presentar unha reclamación da cantidade reclamada polo noso concello, nun imposto declarado contrario a norma constitucional polo Tribunal Constitucional, presentamos nese momento unha moción pedindo que se estableceran mecanismos para paralizar e asesorar aos afectados polo cobro dun imposto “posiblemente” ilegal e nas alegacións ao orzamento de 2018 solicitamos a súa derrogación ante os derradeiros fallos dos tribunais que están a invalidar dito cobro.
Tivemos noticia polos medios de comunicación que o Valedor do Pobo solicitou deste concello que exima a esta familia de Pastoriza de pagar os 663 euros polo tributo de la plusvalía municipal por entregar a súa casa ao banco para cancelar parte da súa hipoteca. O Valedor argumenta que o Concello, responsable do cobro da plusvalía, debe realizar "unha interpretación flexible dos requisitos estipulados na norma" co fin de non "desvirtuar" o espírito da mesma. "Parece que a vontade do lexislador foi facilitar que as familias afectadas polo pago deste tributo puidesen beneficiarse da exención sen ver coartado o seu dereito por rigorosos formalismos", indica o Valedor. Este organismo advirte de que "a aplicación estrita dunha norma podería comportar paradoxicamente o incumprimento da mesma cando do rigor formalista derívase un descoñecemento da vontade expresada con claridade polo lexislador.
A institución tamén sinala que "entra dentro do razoable e previsible" que as familias que entregan as súas vivendas ao banco para cancelar unha hipoteca "non esperen ao momento exacto" da firma do acordo para así poder atopar outra residencia.  A familia afectada debía abandonar a súa casa o 20 de xaneiro de 2017, co que decidiu alugar un piso e empadroouse nel o 23 de decembro de 2016 para dar de alta a luz e a auga. Esta familia residiu na súa anterior vivenda preto de 12 anos.

        Dende o noso Grupo Municipal desexamos rogarlles:


  • Despois de escoitar sen éxito as peticións deste grupo que lles escribe e ante a petición dunha entidade como o Valedor do Pobo, rogámoslles que dean marcha a tras e eximan á familia de Silvina Gorgoroso do pago desta plusvalía.
  • Que derroguen o imposto de plusvalía, despois de ver como os tribunais están a ditaminar en contra do seu cobro ao declaralo inconstitucional e tendo en conta que están a atascar o  departamento de tesourería e terán que proceder a devolver o cobrado irregularmente en datas vindeiras.

Preguntas sobre o traslado das liñas de alta tensión de Sol y Mar e os continuos movementos de persoal no departamento de urbanismo e un suposto expediente de acoso dunha traballadora deste departamento ao Concelleiro delegado

                          

PREGUNTAS ESCRITAS

Despois de que o alcalde Carlos Calvelo prometese no ano 2011 o traslado das liñas de alta tensión de Sol y Mar e que no ano 2014 anunciase que nun ano comezarían as obras de traslado, os veciños de Sol y Mar seguen esperando preocupados polas promesas incumpridas do seu rexedor.

No ano 2014, o Concello dixo que Red Eléctrica redactaría o proxecto e que o Concello con colaboración da Xunta de Galicia financiarían a obra, pero dende aquela non tivemos máis noticias sobre un asunto onde tódolos grupos estábamos dacordo.

Descoñecemos se Rede Eléctrica redactou o proxecto e se non é así descoñecemos as iniciativas do goberno municipal para que dito traslado siga avanzando, xa que o problema urbanístico xa non existe e só se necesita vontade política para efectualo.

        Dende o noso Grupo Municipal desexamos preguntarlles:

  • ¿Cómo está o trámite do traslado das liñas de alta tensión en Sol y Mar?
  • ¿Van a convocar á Plataforma de afectados como lles solicitaron por escrito?


Dende o Grupo Municipal Socialista observamos como son continuos os movementos dalgúns traballadores deste concello, como se levan a cabo continuas obras de reacondicionamento dos locais municipais para facer e desfacer locais e traer e levar a traballadores dun lado para outro, detectamos entre o persoal traballador deste concello un certo malestar por este motivo e non entendemos que está a pasar sobre todo no departamento de urbanismo. Tamén somos coñecedores da existencia dun expediente de posible acoso laboral contra o concelleiro de urbanismo por parte dunha traballadora dese departamento. 

        Dende o noso Grupo Municipal desexamos preguntarlles:

  • ¿Qué está a pasar neste concello para os continuos cambios do persoal dun lugar para outro, sobre todo no departamento de urbanismo?, ¿Qué pasa co departamento de disciplina urbanística e onde van a ubicar ás súas traballadoras?, ¿Existe un expediente de suposto acoso laboral a unha traballadora de urbanismo por parte do Concelleiro delegado, e cales son os motivos?  

27 marzo 2018

Moción en relación a adhesión da Corporación de Arteixo á petición socialista para a creación do Consorcio Metropolitano de Mobilidade da Coruña (CMMC) e a incorporación de Laracha, Carballo e Cerceda a dito proxecto.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Os socialistas da cidade e comarca vimos de acordar unha posición conxunta do noso partido con respecto ao futuro da Área Metropolitana de A Coruña, partindo da nosa posición de apoio a unha realidade metropolitana, como fenómeno innegable para o futuro do benestar dos cidadáns desta comarca, pero apostando claramente por unha serie de premisas que garantan a viabilidade do proxecto.

Os socialistas de toda a comarca sabemos da necesidade e a importancia que ten a implicación do Concello de Arteixo na idea de área metropolitana, que non pode existir sen a participación do noso concello e parécenos razoable que se conte coa posible incorporación de municipios como Cerceda, Laracha e Carballo, se fose o seu desexo, para crear un área con máis fortaleza e posibilidades.

Os socialistas defendemos que as solucións metropolitanas deben ter como centro ao cidadán e á cidadá que vive, traballa, descansa, desprázase, usa e demanda servizos sen distinción de quen llos presta por iso este proceso debe ir moito máis alá dunha mera declaración, como foi a promovida polo Concello da Coruña, e cumprir con medidas serias esa necesidade de unión metropolitana. Tamén demandamos que os participantes no proceso metropolitano presenten as análises de viabilidade económica que permitan ao conxunto da cidadanía de toda a área coñecer as vantaxes e as consecuencias para os recursos públicos da constitución dun novo ente local e  negámonos a que os retrasos acumulados obriguen a ter que agardar os longos prazos que requiriría a tramitación dun proxecto de lei de área metropolitana da Coruña para ofrecer á cidadanía solucións que hoxe en día xa se saben técnica e economicamente viables e que mellorarían claramente a súa vida, como a que afecta á mobilidade. Por iso, o PSdeG - PSOE propón a constitución, como primeiro ente metropolitano, do Consorcio Metropolitano de Mobilidade da Coruña (CMMC), cuxa principal misión será xestionar o servizo de transporte de viaxeiros no conxunto dos Concellos da área, reunindo nun só ente, a xestión da mobilidade urbana, periurbana e interurbana.

A cidadanía metropolitana ten todo o dereito á recibir das administracións os servizos de maior calidade e maior eficiencia, prestados con eficacia e xestionados de xeito transparente. Ese é o espírito que debe guiar o traballo político municipal.

Por todo iso, este grupo que represento solicita a adopción do seguinte ACORDO:

Os Grupos Municipais do Concello de Arteixo acordan:


  • Apoiar os traballos que redunden na creación dun ente supramunicipal que mellore a calidade dos servizos que reciben os cidadáns desta área metropolitana
  • Demandar dos concellos participantes no proxecto Vontade Metropolitana a presentación dunha análise de viabilidade económica que permita ao conxunto da cidadanía de toda a área coñecer as vantaxes e as consecuencias para os recursos públicos da constitución dun novo ente local.
  • Incluír no proceso de creación da área metropolitana aos concellos de Laracha, Carballo e Cerceda, se eles o solicitan.
  • Apoiar a proposta socialista para crear sen dilación un  Consorcio Metropolitano de Mobilidade da Coruña (CMMC), cuxa principal misión será xestionar o servizo de transporte de viaxeiros no conxunto dos Concellos da área, reunindo nun só ente, a xestión da mobilidade urbana, periurbana e interurbana.